ZFIN ID: ZDB-GENE-991110-14
CITATIONS (327 total)
Gene Name: v-myb avian myeloblastosis viral oncogene homolog
Gene Symbol: myb

Additional Citations (19):