Fish: Yao et al., 2017
Fish Name
cdc6tsu7cd/tsu7cd
cdc6tsu21cd/tsu21cd
cdc6tsu4305/+ + MO1-cdc6
cdc6tsu4305/+ + MO2-cdc6
cdc6tsu4305/tsu4305
WT