Fish: Hanai et al., 2007
Fish Name
WT
WT + MO1-hmgcra + MO2-fbxo32
WT + MO1-hmgcra + MO2-fbxo32 + MO2-hmgcra
WT + MO1-hmgcra + MO2-hmgcra
WT + MO1-ppargc1a + MO2-ppargc1a
WT + MO2-fbxo32
WT + MO2-fbxo32 + MO2-hmgcra