OBO ID: CHEBI:17857
Term Name: 4-methyl-5-(2-phosphonooxyethyl)thiazole Search Ontology:
Synonyms:
 • 2-(4-methyl-1,3-thiazol-5-yl)ethyl dihydrogen phosphate
 • 4-Methyl-5-(2-phosphoethyl)-thiazole
 • 4-Methyl-5-(2-phosphono-oxyethyl)-thiazole
 • 4-methyl-5-(2-phosphonooxyethyl)-thiazole
 • 4-METHYL-5-HYDROXYETHYLTHIAZOLE PHOSPHATE
 • PHOSPHORIC ACID MONO-[2-(4-METHYL-THIAZOL-5-YL)-ETHYL] ESTER
Definition:
References:
 • Beilstein:195538
 • DrugBank:DB03145
 • KEGG:C04327
 • KNApSAcK:C00007608
 • PDBeChem:TZP
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available