OBO ID: CHEBI:114312
Term Name: N-[[[2-furanyl(oxo)methyl]hydrazo]-sulfanylidenemethyl]-3-(4-methoxyphenyl)-2-propenamide Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
  • LINCS:LSM-25772
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available