Antibodies List (2 records) in Pouchucq et al., 2018
Antibody Name
Ab1-tubg1
Ab2-tuba