Antibodies List (9 records) in Ramirez et al., 2012
Antibody Name
Ab1-cltc
Ab1-tuba
Ab2-gfap
Ab3-akt
Ab4-h3
Ab4-tuba
Ab5-akt
Ab6-mapk
Ab12-mapk