ZFIN ID: ZDB-FISH-150901-18822
Fish name: fgf8ati282a/ti282a + MO1-otx2a + MO1-otx2b
Genotype: fgf8ati282a/ti282a
Targeting Reagent: MO1-otx2b, MO1-otx2a
HUMAN DISEASE MODELED by fgf8ati282a/ti282a + MO1-otx2a + MO1-otx2b
No data available
GENE EXPRESSION
Gene expression in fgf8ati282a/ti282a + MO1-otx2a + MO1-otx2b
Protein expression No data available
Reporter gene expression No data available
PHENOTYPE
Phenotype in fgf8ati282a/ti282a + MO1-otx2a + MO1-otx2b
No data available

CITATIONS  (2)