Fish: Sampath et al., 1998
Fish Name
Df(Chr12:ndr2)b229/b229(AB)
Df(Chr12:ndr2)c34/c34
Df(Chr12:ndr2)c39/c39
ndr2Df(Chr12:hhex)b16
ndr2m294/m294(AB)
ndr2tf219
T(Chr12:ndr2)c106/c106