Fish: Ye et al., 2019
Fish Name
AB
AB + MO1-chrd
AB + MO1-hsp70.3
AB + MO1-hsp70.3 + MO1-marcksb
AB + MO1-marcksb
marcksbihb199/ihb199
marcksbihb199/ihb199 + CRISPR1-marcksa + CRISPR1-marcksl1a + CRISPR1-marcksl1b
marcksbihb199/ihb199 + CRISPR2-hsp70l
marcksbihb199/ihb199 + MO1-chrd
marcksbihb199/ihb199 + MO1-hsp70.3
marcksbihb199/ihb199 + MO1-marcksa + MO1-marcksl1a + MO2-marcksl1b
marcksbihb199/ihb199 + MO1-marcksb
marcksbihb199