OBO ID: CHEBI:53157
Term Name: 4'-apo-beta-carotenal Search Ontology:
Synonyms:
  • 4'-apo-beta,psi-caroten-4'-al
  • 4'-apo-beta-caroten-4'-al
  • 4'-apo-beta-carotenal
  • beta-apo-4'-carotenal
Definition: An apo carotenoid C35 terpenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 4'-position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available