OBO ID: CHEBI:17457
Term Name: 14'-apo-beta-carotenal Search Ontology:
Synonyms:
  • 14'-apo-beta,psi-carotenal
  • 14'-apo-beta-caroten-14'-al
  • 14'-apo-beta-carotenal
  • beta-apo-14'-carotenal
Definition:
References:
  • Beilstein:2056663
  • CAS:6985-27-9
  • KEGG:C06734
Ontology: Chebi
Relationships
is a type of:
PHENOTYPE No data available