Antibodies List (2 records) in Strand et al., 2016
Antibody Name
Ab1-tuba
Ab2-gfap