Antibodies List (2 records) in Eames et al., 2010
Antibody Name
Ab-10E4
Ab-CS-56