ZFIN ID: ZDB-FISH-150901-29224
Fish name: WT + MO2-notch1b + MO2-notch3 + MO3-notch3
Genotype: WT
Targeting Reagent: MO2-notch1b, MO2-notch3, MO3-notch3
HUMAN DISEASE MODELED by WT + MO2-notch1b + MO2-notch3 + MO3-notch3
No data available
GENE EXPRESSION
Gene expression in WT + MO2-notch1b + MO2-notch3 + MO3-notch3
Protein expression No data available
Reporter gene expression No data available
PHENOTYPE
Phenotype in WT + MO2-notch1b + MO2-notch3 + MO3-notch3
No data available

CITATIONS  (2)