Fish: Johnson et al., 1995
Fish Name
lofdt2
reg5b263 (AB)
reg6b264 (AB)