Fish: Wang et al., 2018
Fish Name
AB
AB + MO2-lpar2b
AB + MO2-yap1
AB + MO3-lpar2b
s356tTg
s356tTg + MO2-lpar2b
zf106Tg
zf106Tg + MO2-lpar2b
zf551Tg
zf551Tg + MO2-lpar2b
zf551Tg + MO2-yap1
zf551Tg + MO3-lpar2b