Fish: Levic et al., 2015
Fish Name
AB
AB + MO1-sar1b
gz15Tg
gz15Tg + MO1-sar1b
ulg515Tg
ulg515Tg + MO1-sar1b