Fish: Samarut et al., 2014
Fish Name
AB/TU
AB/TU + MO2-raraa
AB/TU + MO2-raraa + MO2-rarga + MO2-rargb + MO3-rarab
AB/TU + MO2-raraa + MO3-rarab
AB/TU + MO2-rarga + MO2-rargb
AB/TU + MO3-raraa + MO4-rarab
AB/TU + MO3-rarab