Fish: Johnson, 2010
Fish Name
dlx5aj1073aGt(SJA)
j1013aGt(SJA)
j1015aGt(SJA)
j1016bGt(SJA)
j1019aGt(SJA)
j1023aGt(SJA)
j1023dGt(SJA)
j1023hGt(SJA)
j1023iGt(SJA)
j1024aGt(SJA)
j1031aGt(SJA)
j1039aGt(SJA)
j1039cGt(SJA)
j1042aGt(SJA)
j1043bGt(SJA)
j1046aGt(SJA)
j1057aGt(SJA)
j1057bGt(SJA)
j1071aGt(SJA)
j1090aGt(SJA)
j1097bGt(SJA)
j1097eGt(SJA)
j1098aGt(SJA)
j1098bGt(SJA)
j1098cGt(SJA)
j1099aGt(SJA)
j1104aGt(SJA)
j1146bGt(SJA)
j1171aGt(SJA)
j1171bGt(SJA)
j1176aGt(SJA)
j1178aGt(SJA)
j1184bGt(SJA)
j1185aGt(SJA)
j1186aGt(SJA)
j1188aGt(SJA)
j1191aGt(SJA)
j1193aGt(SJA)
j1193bGt(SJA)
j1197aGt(SJA)
j1203bGt(SJA)
j1204aGt(SJA)
j1204bGt(SJA)
j1223bGt(SJA)
j1226aGt(SJA)
j1229aGt(SJA)
j1233aGt(SJA)
j1235bGt(SJA)
j1235cGt(SJA)
j1237aGt(SJA)
j1253aGt(SJA)
j1261eGt(SJA)
j1262aGt(SJA)
j1262bGt(SJA)
j1264aGt(SJA)
j1265aGt(SJA)
j1267aGt(SJA)
j1271eGt(SJA)
j1271fGt(SJA)
j1271iGt(SJA)
j1272cGt(SJA)
j1274bGt(SJA)
j1280aGt(SJA)
j1283aGt(SJA)
j1284aGt(SJA)
j1284cGt(SJA)
j1286aGt(SJA)
j1291aGt(SJA)
trps1j1271aGt(SJA)