Fish: Kawahara et al., 2000
Fish Name
dharmam168/m168(AB)
WT