OBO ID: CHEBI:83931
Term Name: ethyl [4-({[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl}sulfanyl)phenyl]carbamate Search Ontology:
Synonyms:
  • ethyl [4-({[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(1H-imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl}sulfanyl)phenyl]carbamate
Definition: A carbamate ester that is the ethyl ester of [4-({[2-(2,4-dichlorophenyl)-2-(imidazol-1-ylmethyl)-1,3-dioxolan-4-yl]methyl}sulfanyl)phenyl]carbamic acid.
References:
Ontology: ChEBI  (EBI)
PHENOTYPE No data available