OBO ID: CHEBI:59187
Term Name: (S)-bevantolol hydrochloride Search Ontology:
Synonyms:
  • (2S)-1-{[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]amino}-3-(3-methylphenoxy)propan-2-ol hydrochloride
  • (2S)-N-[2-(3,4-dimethoxyphenyl)ethyl]-2-hydroxy-3-(3-methylphenoxy)propan-1-aminium chloride
  • (S)-bevantolol HCl
Definition: The hydrochloride salt of (S)-bevantolol.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available