OBO ID: CHEBI:59129
Term Name: mono(p-azobenzenearsonic acid)-L-tyrosylphosphatidylethanolamine Search Ontology:
Synonyms:
  • 3-[(4-arsonophenyl)diazenyl]-N-(2-{[(2,3-diacyloxypropoxy)(hydroxy)phosphoryl]oxy}ethyl)-L-tyrosinamide
  • ABA-Tyr-PE
  • mono(p-azobenzenearsonic acid)tyrosylphosphatidylethanolamine
Definition: The N-[(p-azobenzenearsonic acid)-L-tyrosyl] derivative of phosphatidylethanolamine.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available