OBO ID: CHEBI:53219
Term Name: 6'-apo-beta-carotenal Search Ontology:
Synonyms:
  • 6'-apo-beta-caroten-6'-al
Definition: An apo carotenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 6'-position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available