OBO ID: CHEBI:53160
Term Name: 12'-apo-beta-carotenal Search Ontology:
Synonyms:
  • 12'-apo-beta-caroten-12'-al
Definition: An apo carotenoid C25 terpenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 12'-position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available