OBO ID: CHEBI:53155
Term Name: 2,6-dimethylocta-2,4,6-trienedial Search Ontology:
Synonyms:
  • (2E,4E,6E)-2,6-dimethylocta-2,4,6-trienedial
  • apo-8',15-apo-carotene-dial
Definition: An apo carotenoid monoterpenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 8'- and 15-positions.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available