OBO ID: CHEBI:53154
Term Name: 8'-apo-beta,psi-caroten-8'-al Search Ontology:
Synonyms:
 • 8'-apo-beta,psi-caroten-8'-al
 • 8'-Apo-beta-caroten-8'-al
 • 8'-Apo-beta-carotenal
 • 8'Apo-beta,psi-carotenal
 • all-trans-8'-apo-beta-carotenal
 • all-trans-beta-Apo-8'-carotenal
 • Apocarotenal
 • beta-Apo-8'-carotenal (C30)
 • beta-apo-Carotenal
 • beta-Apocarotenal
 • C Orange 16
 • C.I. Food Orange 6
 • Food orange 6
Definition: An apo carotenoid triterpenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 8'-position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available