OBO ID: CHEBI:53153
Term Name: 10'-apo-beta-carotenal Search Ontology:
Synonyms:
  • 10'-Apo-beta,psi-carotenal
  • 10'-apo-beta-caroten-10'-al
  • all-trans-10'-apo-beta-carotenal
Definition: An apo carotenoid compound arising from oxidative degradation of the beta,beta-carotene skeleton at the 10'-position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available