OBO ID: CHEBI:17469
Term Name: N-adenylylanthranilic acid Search Ontology:
Synonyms:
  • 2-[N-(5'-adenylyl)amino]benzoic acid
  • 5'-O-{[(2-carboxyphenyl)amino](hydroxy)phosphoryl}adenosine
  • N-Adenylylanthranilate
Definition:
References:
  • KEGG:C03293
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available