OBO ID: CHEBI:134341
Term Name: 2-(3-methylbutanoyl)-4-prenylphloroglucinol Search Ontology:
Synonyms:
  • 2',4',6'-trihydroxy-3'-(3-methylbut-2-enyl)isovalerophenone
  • 2-isopentanoyl-4-prenylphloroglucinol
  • 2-isovaleryl-4-prenylphloroglucinol
  • 3-methyl-1-[2,4,6-trihydroxy-3-(3-methylbut-2-en-1-yl)phenyl]butan-1-one
  • 4-prenylphlorisovalerophenone
Definition: A 2-acyl-4-prenylphloroglucinol in which the acyl group is specified as 3-methylbutanoyl.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available