OBO ID: CHEBI:133734
Term Name: 1-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl]-sn-glycero-3-phosphocholine Search Ontology:
Synonyms:
 • (2R)-3-[(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16-pentaenoyloxy]-2-hydroxypropyl 2-(trimethylammonio)ethyl phosphate
 • 1-docosapentaenoyl-GPC
 • 1-docosapentaenoyl-GPC (22:5n3)
 • GPC(22:5n3)
 • LPC(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
 • LPC(22:5/0:0)
 • LPC(22:5n3/0:0)
 • LPC(22:5w3/0:0)
 • LyPC(22:5)
 • LyPC(22:5/0:0)
 • LyPC(22:5n3/0:0)
 • LyPC(22:5w3/0:0)
 • LysoPC(22:5/0:0)
 • LysoPC(22:5n3/0:0)
 • LysoPC(22:5w3/0:0)
 • lysophosphatidylcholine(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(22:5)
 • lysophosphatidylcholine(22:5/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(22:5n3/0:0)
 • Lysophosphatidylcholine(22:5w3/0:0)
 • PC(22:5(7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)/0:0)
 • PC(22:5/0:0)
 • PC(22:5n3)
Definition: A 1-O-acyl-sn-glycero-3-phosphocholine in which the acyl group is specified as (7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosapentaenoyl.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available