Antibodies List (3 records) in Konantz et al., 2016
Antibody Name
Ab2-pten
Ab5-akt
Ab11-akt