Antibodies List (2 records) in Gokey et al., 2016
Antibody Name
Ab1-prkcz
Ab1-tuba