Fish: Elsayed et al., 2015
Fish Name
AB/TU
AB/TU + MO1-ahi1
AB/TU + MO3-ahi1