Fish: Valanne et al., 2010
Fish Name
AB
AB + MO1-grk4
AB + MO4-myd88