Fish: Kim et al., 2005
Fish Name
wnt5bhi1780bTg/hi1780bTg
wnt5bti265/ti265
WT
WT + MO1-wnt8a + MO2-wnt8a
WT + MO1-wnt11
WT + MO2-fzd2 + MO3-fzd2
WT + MO2-wnt5b
zf5Tg
zf5Tg + MO2-fzd2 + MO3-fzd2