OBO ID: CHEBI:79564
Term Name: 2,3-Dimethoxy-[2-(4-Pyridinyl)-1-butenyl]phenol Search Ontology:
Synonyms:
  • 4-[1-[(2,3-Dimethoxyphenyl)methylene]propyl]pyridine
Definition:
References:
  • KEGG:C15044
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available