OBO ID: CHEBI:7789
Term Name: orphenadrine Search Ontology:
Synonyms:
 • 2-(phenyl-o-tolylmethoxy)ethyldimethylamine
 • 2-methyldiphenhydramine
 • beta-dimethylaminoethyl 2-methylbenzhydryl ether
 • Dimethyl-[2-(phenyl-o-tolyl-methoxy)-ethyl]-amine
 • N,N-dimethyl-2-(alpha-2-tolylbenzoyloxy)ethylamine
 • N,N-dimethyl-2-(phenyl(o-tolyl)methoxy)ethanamine
 • N,N-dimethyl-2-[(2-methylphenyl)(phenyl)methoxy]ethanamine
 • N,N-dimethyl-2-[(o-methyl-alpha-phenylbenzyl)oxy]ethylamine
 • o-methyldiphenhydramine
 • o-monomethyldiphenhydramine
 • orfenadrina
 • orphenadrine
 • orphenadrinum
 • phenyl-o-tolylmethyl dimethyaminoethyl ether
Definition: A tertiary amino compound which is the phenyl-o-tolylmethyl ether of 2-(dimethylamino)ethanol.
References:
 • CAS:83-98-7
 • DrugBank:DB01173
 • Drug_Central:1999
 • KEGG:C07935
 • KEGG:D08305
 • LINCS:LSM-1630
 • Patent:US2567351
 • Patent:US2991225
 • Reaxys:1885151
 • Wikipedia:Orphenadrine
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available