OBO ID: CHEBI:69566
Term Name: (-)-(R)-4''-Hydroxyyashabushiketol Search Ontology:
Synonyms:
  • (3R)-3-hydroxy-1-phenyl-7-(4-hydroxyphenyl)-6E-hepten-5-one
Definition:
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available