OBO ID: CHEBI:64072
Term Name: ethyl 1-[4-(4-chlorobenzenesulfonamido)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylate Search Ontology:
Synonyms:
  • ethyl 1-(4-{[(4-chlorophenyl)sulfonyl]amino}phenyl)-5-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carboxylate
  • GK02432
Definition: The ethyl ester of 1-[4-(4-chlorobenzenesulfonamido)phenyl]-5-(trifluoromethyl)pyrazole-4-carboxylic acid.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available