OBO ID: CHEBI:60635
Term Name: 2-nitro-1-(2-trifluoromethoxyphenyl)ethanone Search Ontology:
Synonyms:
  • 2-nitro-1-[2-(trifluoromethoxy)phenyl]ethanone
  • EMD 335823
Definition: Ethanone substituted at C-1 by a (2-trifluoromethoxyphenyl group and at C-2 by a nitro group.
References:
  • CAS:216584-50-8
  • Reaxys:13834061
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available