OBO ID: CHEBI:5123
Term Name: fluphenazine Search Ontology:
Synonyms:
 • 1-(2-hydroxyethyl)-4-(3-(trifluoromethyl-10-phenothiazinyl)propyl)-piperazine
 • 10-(3'-(4''-(beta-hydroxyethyl)-1''-piperazinyl)-propyl)-3-trifluoromethylphenothiazine
 • 10-(3-(2-hydroxyethyl)piperazinopropyl)-2-(trifluoromethyl)phenothiazine
 • 2-(4-(3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl)-1-piperazinyl)ethanol
 • 2-(4-{3-[2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl]propyl}piperazin-1-yl)ethan-1-ol
 • 2-(trifluoromethyl)-10-(3-(1-(beta-hydroxyethyl)-4-piperazinyl)propyl)phenothiazine
 • 4-(3-(-trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl)-1-piperazineethanol
 • 4-(3-(2-(trifluoromethyl)-10H-phenothiazin-10-yl)propyl)-1-piperazineethanol
 • 4-(3-(2-trifluoromethyl-10-phenothiazyl)-propyl)-1-piperazineethanol
 • flufenazina
 • Fluorfenazine
 • Fluorophenazine
 • Fluorphenazine
 • fluphenazine
 • fluphenazinum
 • Triflumethazine
Definition: A member of the class of phenothiazines that is 10H-phenothiazine having a trifluoromethyl subsitituent at the 2-position and a 3-[4-(2-hydroxyethyl)piperazin-1-yl]propyl group at the N-10 position.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available