OBO ID: CHEBI:47045
Term Name: N-[(2Z)-5-{4-chloro-3-[(2-hydroxyethyl)sulfamoyl]phenyl}-4-methyl-1,3-thiazol-2(3H)-ylidene]acetamide Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available