OBO ID: CHEBI:43532
Term Name: N-({4-[(1S)-4-(2,4-diamino-6-hydroxypyrimidin-5-yl)-1-(2,2,2-trifluoro-1,1-dihydroxyethyl)butyl]phenyl}carbonyl)-L-gamma-glutamyl-gamma-glutamylglutamic acid Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available