OBO ID: CHEBI:40148
Term Name: 1-(3-amino-1,2-benzoxazol-5-yl)-6-(2'-{[(3R)-3-hydroxypyrrolidin-1-yl]methyl}biphenyl-4-yl)-3-(trifluoromethyl)-1,4,5,6-tetrahydro-7H-pyrazolo[3,4-c]pyridin-7-one Search Ontology:
Synonyms:
Definition:
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available