OBO ID: CHEBI:39361
Term Name: flumethrin Search Ontology:
Synonyms:
  • cyano(4-fluoro-3-phenoxyphenyl)methyl 3-[2-chloro-2-(4-chlorophenyl)ethenyl]-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate
Definition:
References:
  • Beilstein:2925940
  • CAS:69770-45-2
  • VSDB:1480
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available