OBO ID: CHEBI:38680
Term Name: fenamiphos Search Ontology:
Synonyms:
 • ethyl 3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl (1-methylethyl)amidophosphate
 • ethyl 3-methyl-4-(methylsulfanyl)phenyl N-(propan-2-yl)phosphoramidate
 • ethyl 3-methyl-4-(methylthio)phenyl isopropylphosphoramidate
 • ethyl 4-(methylthio)-m-tolyl isopropylphosphoramidate
 • fenamiphos
 • isopropylamino-O-ethyl-(4-methylmercapto-3-methylphenyl)phosphate
 • methaphenamiphos
 • Nemacur
 • phenamiphos
Definition:
References:
 • Beilstein:4752893
 • CAS:22224-92-6
 • KEGG:C18659
 • PPDB:290
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available