OBO ID: CHEBI:38213
Term Name: methapyrilene hydrochloride Search Ontology:
Synonyms:
  • 2-((2-(Dimethylamino)ethyl)-2-thenylamino)pyridine monohydrochloride
  • Methoxylene
  • methypyrilene hydrochloride
  • N,N-dimethyl-N'-pyridin-2-yl-N'-[(thiophen-2-yl)methyl]ethane-1,2-diamine hydrochloride
  • Thenylene hydrochloride
  • Thenylpyramine hydrochloride
Definition: A hydrochloride that is the monohydrochloride salt of methapyrilene.
References:
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available