OBO ID: CHEBI:35060
Term Name: alpha-Methylstyrene Search Ontology:
Synonyms:
  • 1-Methyl-1-phenylethylene
  • 2-Phenylpropene
  • alpha-Methylstyrene
Definition:
References:
  • CAS:98-83-9
  • HMDB:HMDB0059899
  • KEGG:C14395
Ontology: Chebi
PHENOTYPE No data available